12 Brygada Zmechanizowana


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojskowa Asysta Honorowa

OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCIACH.W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa. Wojskowa asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny. O udziale wojskowej asysty honorowej  decydują dowódcy garnizonów właściwych dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, wyznaczając jej skład  zgodnie z posiadanymi możliwościami. Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

Udział Orkiestry Wojskowej:

Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Szczecin. Wnioski  o przydzielenie orkiestry  kierować na adres:KOMENDANT GARNIZONU SZCZECIN
  15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Narutowicza 10a
70 - 001 Szczecin
tel.: 261 452 285
695 – 356 - 556

POGRZEBY WOJSKOWE:

O udziale i składzie wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:
•    Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
•    Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
•    Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
•    Żołnierzy w służbie czynnej;
•    Byłych żołnierzy zawodowych;
•  Szczególnie zasłużonych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej);
decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić: kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w uroczystości ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

Asystę przydziela się po przesłaniu przez najbliższego członka rodziny weterana lub weterana poszkodowanego informacji o jego śmierci. Informację przesyła się do dowódcy garnizonu właściwego terytorialnie ze względu na miejsce pochówku weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza.  W przypadku śmierci samotnego weterana lub weterana poszkodowanego informację, może przesłać organizacja pozarządowa zrzeszająca weteranów-żołnierzy.

ZASIĘG TERYTORIALNY  GARNIZONÓW  I DANE KONTAKTOWE:

Garnizon SZCZECIN obejmuje: m. Szczecin, powiat gryfiński oraz powiat policki.

Komenda Garnizonu Szczecin mieści się w kompleksie koszarowym 15. Wojskowego Oddziału Gospodarczego - ul. Narutowicza 10a, wejście od ul.Potulickiej. Adres:KOMENDANT GARNIZONU SZCZECIN
  15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Narutowicza 10a
70 - 001 Szczecin
tel.: 261 452 285
695 – 356 - 556


Garnizon STARGARD obejmuje: -  powiat myśliborski, powiat pyrzycki oraz powiat stargardzki.

Dowódca garnizonu – Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia. Oficer prasowy tel.: 261 – 451 – 007 lub 885 210 167. Adres:Al. Żołnierza 37
73-110 Stargard
Tel.  261 451 000 - sekretariat
Fax. 261 451 073Garnizon CHOSZCZNO obejmuje: - powiat  choszczeński (część) z wyłączeniem obrębu Rościn w gminie Choszczno. Komendant Garnizonu Choszczno – dowódca artylerii samobieżnej 12BZ. Kontakt pod numerami tel.: 261 – 477 – 222, 261 477 505 Adres:Ul. Dąbrowszczaków 32
 73-200 Choszczno
Tel. : 261-477-222 , 603-659-319,
Fax: 261-477-245.Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej :
•    wypełniony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebowej,
•    dokumenty potwierdzające uprawnienia do organizacji pochówku z wojskową asystą honorową /np. legitymacja żołnierza zawodowego, legitymacja emerytaWNIOSEK

Ceremoniał Wojskowy SZ RP

    
pdf

Kontakt

12 Brygada Zmechanizowana
Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin
tel. 261455349
fax. 261455101
12bz.rzecznik@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane